Jan Psota
publicista – grafik – kronikář

Hledání pozapomenuté historie, její pochopení a předávání současným a budoucím generacím se již neodmyslitelně stalo součástí mého každodenního života. Je zábava neustále něco objevovat a tvořit, zvlášť když je člověk vlastenecky založený a může společnosti přispět tím, co ho baví a čím vyniká. Pakliže výsledky mého úsilí vykreslí na tvářích úsměvy z porozumění nebo odkryjí dávno vyprchané vzpomínky, pak to můžeme považovat za skutečné vítězství...

Jan Psota


VŠE KRÁSNÉ JEDNOU KONČÍ

Kulturní sezónu 2018 bychom mohli charakterizovat jako jednu z nejnáročnějších sezón, které Jan Psota zažil během své činnosti pro veřejnost. Koordinace a aktivní organizace 17 kulturních akcí, 1 naučná stezka, 1 kniha, 1 spolupráce na knize, dopracování 1 recenzované studie, 49 objevených obětí světové války doplňovaných ve 12 obcích, bezpočet archivních rešerší a populárně naučných článků v obecních i městských periodikách. Tak bychom mohli pokračovat.

Jan Psota k datu 31. prosince 2018 z profesních důvodů rezignuje na činnost kronikáře v obci Rostoklaty. Jako kronikář v obci zažil od roku 2007 krásných 12 let spolupráce na kvalitní úrovni.

Jan Psota k datu 31. prosince 2018 z profesních důvodů rezignuje na činnost kastelána zámku Savoia castle ve Škvorci. Jako průvodce a kastelán zažil od roku 2010 s rodinou Salvatore-Eremeev velmi příjemných 8 let spolupráce. 

Jan Psota k datu 31. října 2018 z profesních důvodů ukončil činnost ve Spolku sousedů.


Jedna z největších akcí letošního roku se dotýkala 100. výročí naší samostatnosti. Regionální kulturní slavnost "100 let republiky", pořádaná Spolkem sousedů, zaštítila jako jedna z mála akcí v regionu i malé obce a místní části okolo Škvorce. Den "D" se uskutečnil v sobotu 27. října 2018, kdy jsem se stal průvodcem v jednotlivých obcích, abych s 5ti zástupci obcí odhalil oběti světové války na 5 památnících v Dobročovicích (10.00), v Přišimasech (11.00), na Hradešíně (12.00), v Třebohosticích (13.00) a ve Škvorci (14.00), kam bylo doplněno 26 pozapomenutých jmen. Hlavní program vrcholil průvodem a pokládáním společného věnce k památníku u škvorecké sokolovny. Sokolovna se stala také dějištěm přednášek hostů prokládaných skvělou dixielandovou kapelou Děsband a křtem společné regionální publikace Pátrání po hrdinech.

Knihu můžete zakoupit exkluzivně na sídle Spolku Sousedů na adrese Sadová 349, Škvorec, nebo v úředních hodinách na obecních úřadech obcí Dobročovice, Hradešín, Přišimasy, Škvorec nebo Zlatá.


KLEPEC A ODBORNÁ RECENZE

Milí čtenáři, Česká geografická společnost otiskla recenzi kolektivní publikace Klepec - vrch na Kolínsku (2016), která byla otištěna v 36. ročníku časopisu Informace ČGS 2017/1. 

Jen bych chtěl uvést na pravou míru informaci recenzenta Milana Holečka, který uvádí: "Šafrán bělokvětý (s. 42) na Klepci neroste a jeho snímek tam neměl být zařazen". Šafrán bělokvětý na Klepci skutečně v omezené míře kvete, a to v několika jedincích na okraji remízku lokality PP Klepec I, třebaže ho Plán péče z roku 2006 při dvoudenním průzkumu nezachytil. Dokladem výskytu je jeho fotografie pořízená na Klepci! Kniha přináší jeho fotografii, v textu však řazen není.

Publikace Klepec - vrch na Kolínsku je stále v prodeji. Můžete ji zakoupit v Informačním centru Úvaly (podatelna MěÚ Úvaly), na zámku Savoia castle, na kulturních akcích Jana Psoty, nebo se ptejte na obecních úřadech (Tismice, Přišimasy, Rostoklaty, Tuklaty). Recenzi si můžete přečíst právě zde:


PROHLÍDKY ZÁMKU SAVOIA CASTLE VE ŠKVORCI - 2018

Milí přátelé. Dovolte mi, abych Vás pozval na prohlídku zámku Savoia castle ve Škvorci. Rezervujte si prosím svá místa v této události nebo na stránkách https://www.savoia.cz/cs/ Nejbližší prohlídky se uskuteční v sobotu xx. xxxxxxxxxx 2018. Po otevření brány se v xx hodin  vydáme na prohlídku jednotlivých rekonstruovaných místností zámku, kde Vás rád seznámím nejen s zajímavou historií zámku. Dozvíte se například, k jakému účelu jsou nyní prostory této památky ze 13. století využívány. Jste srdečně vítáni.

 Rezervace míst je dostupná na webu https://www.savoia.cz/cs/ 


NOVÁ KNIHA O DĚJINÁCH TUKLAT

Milí čtenáři, v neděli 18. června 2017 byla před zvonicí kostela Narození sv. Jana Křtitele v Tuklatech u příležitosti slavností dvojitých narozenin 810. výročí obce Tuklaty (Tuklek 1207) a 790. výročí obce Tlustovousy (Tlustouus 1227) představena nová odborná kniha Jana Psoty s názvem Dějiny Tuklat a Tlustovous, která na 160 stranách za použití nevydaných archivních pramenů a medievistických edicí řeší nastavení lokální historie obou obcí, které naprosto přepisuje. Kniha je obohacena raritními deskovými fotografiemi z 19. století, výmalbou erbů šlechtických rodin, které vesnice držely dědičně, v zástavách nebo zde žili mezi ostatními obyvateli na poddanských gruntech. Kniha je unikátní i pro několik významných objevů. Poprvé lokalizuje tlustovouskou tvrz, nachází a podchycuje dva pozapomenuté středověké mlýny, upřesňuje přesnou dobu, kdy došlo ke připojení Tuklat ke škvoreckému panství nebo poprvé přiznává obci několik lokálních významných osobností. Kniha je dostupná od 21. června 2017 na Obecním úřadu Tuklaty, objednávejte a rezervujte prosím na telefonu: 281 981 774 každou středu 8-12 a 16-18 hodin. Kniha se stane kvalitním přírůstkem do každé literatury milovné knihovny.


NOVÁ KNIHA O ROSTOKLATECH

Milí čtenáři, v sobotu 22. dubna 2017 byla v kostele sv. Martina v Rostoklatech u příležitosti slavnostního rozsvícení kostelního osvětlení pokřtěna zbrusu nová publikace Jana Psoty s názvem Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II, která se na 208 stranách zabývá topografií selských usedlostí a veškerých domů na území obce. Zároveň se dotýká vodící historií obou obcí a jejich vztahu ke škvoreckému a černokosteleckému panství. Naleznete v ní odpovědi nejen na otázky vzniku a vývoje názvu obou obcí, jejich nejstarších písemných dokladů, v teoretické části Vás seznámí i s představiteli obce z řad zástupců obce, školy i farnosti. Nezapomíná ani na drobnou demografickou sondu i sakrální a profánní památky obce. Kniha je dostupná od 24. dubna 2017 na Obecním úřadu Rostoklaty, objednávejte a rezervujte prosím na telefonu: 321 672 721 v pondělí až pátek 8-13 hodin, nebo v pondělí a středu 17-19 hodin. Přejeme příjemné počtení.


Neznámý svobodný dvůr v Břežanech na Českobrodsku

1605-1667

Tak zní "pracovní" název jednoho ze současných badatelských zájmů a náplň nového projektu Jana Psoty. Jeho cílem bude publikování nové recenzované studie, v níž bude odborné i laické veřejnosti za využití nezpracovaných archivních pramenů a prosopografického zhodnocení představen zcela neznámý svobodný dvůr v Břežanech II. Dvůr obývalo několik poddanských rodin z řad císařských úředníků a členů drobné šlechty, mezi nimiž se tato práce pokusí podchytit i vazby na rodinu dánského hvězdáře Tycho Brahe. 

Předpokládaný termín publikování: rok 2018.


Nová naučná stezka - NS Městská stezka Úvaly aneb 11 let tvorby informačních tabulí v regionu

28. října 2017 byla slavnostně uvedena do provozu Městská stezka Úvaly o devíti panelech, jíž textově a obrazově vytvořil publicista Jan Psota v součinnosti geologa RNDr. Jaroslava Nováka a archeologa Mgr. Pavla Snítilého z Městského muzea v Čelákovicích. Grafickou podobu vdechla panelům grafička Veronika Čejková z grafické dílky CVERO. U příležitosti otevření stezky byla podniknuta komentovaná procházka po některých zastaveních stezky s autorem. Stezka vznikla z projektu Otevřených Úval a první tři "testovací" panely pro lom Škvorajda, rybníků na Slovanech a tvrze Hostyně - Hostína, zpracoval Jan Psota v prosinci roku 2015. Stezka byla zakreslena KČT do terénu i do map jako nová zelená turistická trasa.

Více informací o dosud zpracovaných informačních panelech a naučných stezkách s participací Jana Psoty najdete zde: 


BŘEŽANY II A JEJICH HISTORIE

Vážení přátelé, milí čtenáři, 2. července 2016 byla u příležitosti konání slavnosti Břežany II v čase vydána nová odborná publi-kace: BŘEŽANY II a jejich historie, která přepisuje dějiny a nejstarší písemnou zmínku o obci z roku 1316, zároveň přináší za podpory medievistických edic, nevydaných archivních pramenů a studií zcela nový pohled natuto malebnou obec na Českobrodsku. Kniha přináší informace o drobných profánních a sakrálních památkách, lomu Chrástnice, ale mapuje i životy 4 významných osobností obce, kterým byla na oslavách odhalena pamětní deska. Kniha má 48 stran. Její součásí jsou erby usedlých šlechtických rodů.

Publikace je dostupná na OÚ Břežany II 32. Více info: https://www.brezanyii.cz/ 


KLEPEC - VRCH NA KOLÍNSKU

Vážení přátelé, milí čtenáři, 16. dubna 2016 byla u příležitosti konání 10. ročníku regionální kulturní akce Den Země na Klepci vydána populárně-naučná publikace 8členného autorského kolektivu: KLEPEC - Vrch na Kolínsku, která se zabývá nejen významem této Přírodní památky, její historií, těžbou nerostných surovin, ale popisuje za poslední tři století i řadu uskutečněných tradic a kulturních akcí, vědeckých výzkumů až po současný pohled na tuto v mnoha ohledech nedoceněnou lokalitu. Právě geo-morfolog RNDr. Josef Rubín z AOPK ČR zde odhaluje zcela novou vědeckou hypotézu o vzniku vrchu, která vrch Klepec nově zhodnotí. Kniha má 128 stran a 230 fotografií.

Kniha je dostupná v IC Úvaly, OÚ Tismice, OÚ Přišimasy, OÚ Doubek, OÚ Tuklaty, OÚ Rostoklaty. Více info: https://www.uvaly.cz/klepec/ 

Reportáž o úspěšné publikaci Klepec - vrch na Kolínsku otištěnou v měsíčníku Újezdský zpravodaj 7-8/2016 (zpravodaj městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy) si můžete přečíst zde:

Další knihy a drobné tisky od Jana Psoty najdete zde:


PŘIPRAVUJE SE

Zde se můžete seznámit s projekty, které čekají na své zpracování, nebo jsou v počátečních fázích realizace. Řazeny jsou chronologicky dle harmonogramu dokončení. Máte tak bezprostřední informaci o tom, kdy můžete očekávat nový přírůstek do Vaší knihovny nebo otevření zbrusu nové naučné stezky/informační tabule v obci/regionu. Projekty mají pracovní názvy, které se mohou změnit. Informace jsou průběžně aktualizovány a zpřesňovány.

Studie

Kniha

Kniha

Dějiny neznámého svobodnického dvora v Břežanech II (2018)

V8 - Doubravčice /pracovní název/ (2018)

V8 - Zaniklá středověká sídla na Českobrodsku (2018-2021)

Zde je vyhodnocení dotazníkové ankety, týkající se volby nového literárního projektu na Česko-brodsku. Mile mě překvapil Váš zájem a děkuji za využití možnosti zapojit se do hlasování, které probíhalo od 15. 6. 2016 do 31. 7. 2016. Celkem se ankety zúčastnilo 177 hlasujících. Po vyřazení 1 prázdné responze jsme na 176 platných hlasech.

Ze 176 respondentů 79 čtenářů volilo zpracování Knihy o zaniklých středověkých vesnicích a šlechtických sídlech na Českobrodsku (osady a tvrze od Úval a Klánovického lesa po okolí Českého Brodu). Pomyslné 2. místo obsadil s počtem 61 hlasů projekt Knihy o škvoreckém panství (historie jednotlivých obcí, zámek ve Škvorci). Za ním se s počtem 27 hlasů umístila Kniha o pověstech a legendách Českobrodska (tajné chodby, nadpřirození tvorové, poklady, osobnosti) a Rozšířená reedice Drobných památek v Úvalech a okolí (revize a doplnění úspěšné knihy z roku 2009 o nová fakta, fotografie a památky) získala 5 hlasů.

Sešly se také 4 responze - další náměty ke zpracování: 1) Osudy židovských obyvatel za 2. světo-vé války a po ní a 2) Doba fašizmu a komunismu. (Další 2 hlasy pro zaniklé vesnice a 1 hlas pro Drobné památky uvedené v komentářích neovlivnily celkové výsledky).

Děkuji za Váš aktivní přístup a s přihlédnutím k výsledkům jsem se rozhodl, že v letech 2017-2021 s novým autorským kolektivem zpracujeme zaniklé středověké vesnice a šlechtická sídla na Českobrodsku. Půjde o publikaci V8. Věřím, že se máme na co těšit.