Sem vložte podnadpis

SPOLKY

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky objevu obecní komunální pečeti z 1. poloviny 19. století v Okresním archivu v Kolíně se návrhy znaku obohatily o další významný atribut obce. Byla to také první spolupráce obce a Spolku pro obnovu a rozvoj obce Hradešín. Za léta jsem se stal aktivním garantem v několika spolcích, produkujících činnost v pořádání a koordinování kulturních akcí až po řešení projektů a dotačních titulů. Na této stránce najdete spolky, kde jsem aktivně působil nebo působím doposud. Asi nikoho nepřekvapí, že jsem workoholik, který nezůstane dlouho stát na jednom místě.

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, o. s.

Občanskou iniciativu založili po schválení stanov Ministerstvem vnitra 19. ledna 2005 Mgr. Miloslav Oliva, Antonín Brabec, Pavel Běloch, Jakub Oliva a Jan Psota. První aktivitou spolku byla součinnost s obcí na tvorbě obecního znaku - zpracování, vedení a vyhlášení ankety o volbě jednoho z návrhů heraldika Stanislava Kasíka. K dalším činnostem patřila významná participace na oslavách tisíciletí 10. září 2005, u nichž se podařilo zaktivovat hradešínskou mládež. Dále stojí za zmínku vydávání čtvrtletníku "Dobrý den...", nebo pořádání koncertů komorní hudby v kostele sv. Jiří. V neposlední řadě také spolek realizoval roční projekt "Po spirále času", díky němuž došlo k výtvarnému zapojení základních a mateřských škol, ale i vzniku kulturních akcí v podobě mezníků "Od svatého Donáta ke svatému Jiří" (2006) a "Den Země na Klepci" (2007). Druhá z akcí se stala díky komunitnímu zapojení obcí, spolků a škol jednou z nejvýznamnějších tradičních akcí na Českobrodsku. Roku 2009 jsem činnost ve spolku ukončil. Spolek obnovil svou aktivitu roku 2017 s odlišným zaměřením.


Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o. s.

Na podzim roku 2005 se v Městském domu dětí a mládeže utvořila pracovní skupina ve složení RSDr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Jiří Štork, Jan Psota a nakonec i Jitka Pokorná, aby založili novou občanskou iniciativu v Úvalech. Klub byl schválením stanov 24. listopadu 2005 registrován a na ustavujícím zasedání 18. února 2006 došlo ke zřízení historické (Jan Psota) a ekologické sekce (Petr Urban). Mezi činnosti patří naučné vycházky po památkách a přírodních zajímavostech ve městě a v regionu, výsadba stromořadí, péče o památky (socha Jana Nepomuckého, Hanušův kříž, kamenný mostek u Škvorecké obory), který byl z iniciativy Klubu 9. března 2007 prohlášen nemovitou památkou a zrekonstruován. Jednou z nejvýznamnějších činností obou sekcí byla publikační činnost: Historický sborník Úvaly 2005 (2006), úspěšná publikace Drobné památky v Úvalech a okolí (2009), nebo neméně úspěšná kniha Přírodní park Škvorecká obora - Králičina (2010). Roku 2010 jsem činnost ve spolku ukončil. Klub působí v Úvalech v omezené míře dodnes.


MAS Pošembeří - Region Pošembeří, o. p. s.

V letech 2007-2009 jsem pracoval v Programovém výboru MAS jako jeho místopředseda. V období mé funkce jsem se roku 2007 aktivně spolupodílel na přípravách Výjezdní komise cestovního ruchu Rady Středočeského kraje (Sibřina, Škvorec, Hradešín, Tismice, Český Brod), zpracování grafiky a map pro (SPL) Strategický plán Leader (2008), zúčastnil jsem se také tvorby fichí a SWOT analýzy. Roku 2009 jsem vzhledem k časovým nárokům na funkci místopředsedy v PRV MAS rezignoval.


Spolek Život pod Klepcem (Limuzy)

Během roku 2010 se v Limuzích zformovala nová občanská iniciativa a přípravný výbor ve složení: Jaroslav Páviš, Jan Bouda a Hana Nevoralová, kteří na počátku roku 2011 založili nové sdružení, jehož jsem se stal téhož roku členem. Spolupráci s limuzskými zahájila tvorba informační tabule roku 2009. Hlavní činností Života pod Klepcem je pořádání akcí pro děti a mládež v Limuzích. Od roku 2011 se ŽPK každoročně účastní regionální akce Den Země na Klepci. Nejvýznamnější akcí ŽPK jsou Svatováclavské slavnosti (zal. 2009), na nichž se každoročně prezentují nové aktivity: ukládání kopií listin do makovice kapličky (2011), usazení dřevořezu patrona kapličky (2012), výstava historických map a legendy sv. Václava (2013), objevy usedlých šlechtických rodin (2014), neznámý hamfest (2015) a stálicemi jsou soutěžní ochutnávka jablečných moučníků, výstava kopií pamětních listin uložených v makovici, ukázky řemesel a dílničky. Roku 2013 byly slavnosti propojeny s putovní regionální akcí Limuzské jabkobraní. Sluší se uvést i pořádání petanque, drakiád či tábornických nocí pod převisem. V roce 2017 jsem ve spolku z profesních důvodů ukončil činnost. Spolek působí v Limuzích dodnes.


PRO II, z. s. (Břežany II)

Roku 2016 jsem se v Břežanech II zúčastnil založení nové občanské iniciativy PRO II, která se pokouší rozvíjet obzory a činnost obyvatel v pořádání sportovně-dovednostních aktivit a kulturních akcí pro všechny věkové kategorie. Spolek se v roce 2017 aktivně účastnil regionální kulturní akce Den Země na Klepci nebo Svatováclavských slavností v Limuzích, ale realizoval také několik kulturních a naučných akcí pro děti a mládež v místě svého působiště. Roku 2017 jsem činnost z profesních důvodů ve spolku ukončil. Více informací zde: https://proii.webnode.cz/ 


Spolek sousedů (Škvorec)

Roku 2017 jsem se ve Škvorci podílel na založení nové občanské iniciativy Spolek sousedů, která se pokouší rozhýbat pomyslná soukolí v oblasti kulturní a zájmové činnosti v nečinném městečku. Pokud bude v mých silách, rád pomohu spolku navázat na někdejší proslulou a všestrannou spolkovou činnost. Dne 19. ledna 2018 jsem byl jednomyslně zvolen místopředsedou spolku. Vynasnažím se nezklamat členskou základnu a těším se na všestrannou činnost, koordinaci kulturních akcí i řešení projektů obnovy. Více informací zde: https://www.spoleksousedu.cz/ 


Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, z. s. (Úvaly)

Roku 2017 jsem se po sedmi letech vrátil do Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí, abych se pokusil Klub vzkřísit, aktivovat jeho členy, nabrat členy nové a navázat na bohatou činnost Klubu. Dne 30. listopadu 2017 jsem byl jednomyslně zvolen předsedou Klubu. Úvaly mají podle mě vysoký potenciál a domnívám se, že mohu a dokážu společně se staronovou členskou základnou přispět k zajímavé činnosti a kulturnímu vyžití města, nebo se aktivně zapojit do řešení zbrusu nového regionálního literárního projektu.